Followers

Friday, March 16, 2012

Dictionary = Kamus

While reading the articles (13Feb2012 - 16March2012)

Purchase - Pembelian
Dependable - boleh dipercayai
Synchronization - penyelarasan
Forecasting - ramalan
Predecessors - terdahulu / senior
Schedule - jadual
Sequence - urutan / turutan
Inventory - stok / persediaan
Necessary - perlu / mesti
Manufacturing - perkilangan / pembuatan
Accomplished - dicapai / dilaksanakan
Incorporated - persyarikatan / digabungkan
Emphasized - diberi penekanan
Complexity - kerumitan
Migrations - penghijrahan
Seamless - lancar
Approach - pendekatan
Framework - rangka kerja
Deployed - ditugaskan
Consolidates - menggabungkan
Financials - kewangan
Beyond - luar / melebihi
Held - dipegang
Inaccessible - tidak boleh access
Asynchronously - tidak segerak
Furnish - memberi
Grudgingly - enggan
Ignorance - kejahilan
Facilitate - memudahkan
Simultaneously - serentak
Foremost - paling utama
Inevitably - tidak dapat dielakan
Acquisition - perolehan
Unconstrained - tidak dibatasi

No comments:

Post a Comment